Covid(26-4-2020)

Hoe gaan de departementen om met de huidige Coronacrisis? Op die vraag van het landelijke Nut begin april reageerde een aantal departementen al snel. Zo kwamen er reacties vanuit het meest noordelijke departement Bellingwolde tot het meest zuidelijke departement Sluis-Aardenburg.

Veel leden van de departementen behoren tot een risicogroep op basis van hun leeftijd. De besturen hebben bijeenkomsten verplaatst of afgezegd. De departementen die hebben gereageerd ondervinden vooralsnog geen grote nadelige financiële gevolgen. Sommige departementen hebben de weg gevonden naar de digitale media om (leden)vergaderingen doorgang te laten vinden.

Sluis-Aardenburg

Het bestuur van departement Sluis-Aardenburg was volop in de weer met de organisatie van het lustrum. Op 20 april was het namelijk 200 jaar geleden, dat het departement Sluis- Aardenburg werd opgericht. De lustrumactiviteiten zouden zich vooral richten op een belangrijke kerntaak van weleer van het Nut, namelijk het onderwijs. Al in 2019 zocht het bestuur daartoe contact met het landelijk project Meermuziekindeklas. 

Het is de bedoeling om op de twee basisscholen in Sluis en Aardenburg structureel muziekonderwijs te realiseren. Door het landelijk project Méér Muziek in de Klas is het bestuur in contact gebracht met de Stichting Cultuur Educatie Zeeuws-Vlaanderen. Met deze stichting is een projectplan opgesteld en is een subsidieaanvraag, ondersteund door het departement, ingediend bij het Nutfonds. Het projectplan komt er samengevat op neer dat lokale muzikanten, ondernemers en organisaties schoolkinderen ondersteunen in het organiseren van een Nutmuziekfestival.

De Stichting Cultuur Educatie Zeeuws-Vlaanderen wacht nog op uitslag van het Nutfonds. Als de toezegging er komt zal het lustrumproject uitgevoerd kunnen worden. Het bestuur is voor de andere activiteiten rond de viering van het 200-jarig bestaan nog geen financiële verplichtingen aangegaan. De lustrumviering wordt uitgesteld naar het laatste kwartaal van 2020 of 2021. 

Het bestuur van departement Sluis-Aardenburg meldt verder nog het volgende.
• Op 5 februari 2020 hebben de leden (73 aanwezig) nog genoten van een lezing over de realisatie van het sluizencomplex in Terneuzen.
• Het departement had zich aangemeld voor de Lions Cultuurprijs 2019. De prijsuitreiking stond gepland voor 12 maart 2020. Op de avond zelf werd ter plekke de bijeenkomst in verband met het samenscholingsverbod door de burgemeester afgelast. De prijsuitreiking is daarom naar later moment verschoven.
• De algemene ledenvergadering zal mogelijk niet binnen de termijn (statuten en huishoudelijk reglement) van zes maanden gehouden kunnen worden.
• Het bestuur ervaart dat een overleg met bijvoorbeeld de gemeente, niet of nauwelijks mogelijk is. Veel ambtenaren werken thuis of zijn niet bereikbaar.

Zaanstad Zuid

Zaanstad Zuid zou op 18 april 2020 de leden (departementen) van het landelijk Nut hebben ontvangen voor de jaarlijkse algemene vergadering van leden. Deze vergadering is verplaatst naar 7 november later in het jaar. De locatie blijft het zelfde, het Zaans Museum.

Zaanstad Zuid hield nog wel haar eigen jaarvergadering op 9 maart jl. Tijdens deze bijeenkomst werd de jaarlijkse Nutsprijs uitgereikt door het departement aan de Vereniging Zaans Erfgoed. Lees meer. Alle andere activiteiten van de eerste helft van het lopende seizoen 2020 zullen worden verplaatst naar de tweede helft of naar het komend seizoen 2021.

Tuplen Twisk

Uithuizen

Het bestuur van departement Uithuizen laat weten dat zij geen nadeel hebben ondervonden van de heersende Coronacrisis. Alle activiteiten zijn naar het volgende seizoen doorgeschoven en leveren geen extra financiële gevolgen op.

Twisk

Departement Twisk bezorgde in samenwerking met Vrouwen van Nu een boeketje tulpen bij alleenstaande 70-plussers als hart onder de riem (foto).

Krimpen aan de IJssel

Het departement Krimpen aan den IJssel organiseert jaarlijks een groot aantal cursussen, lezingen en workshops. In het lopende seizoen 2019-2020 is een aantal cursussen voortijdig beëindigd in verband met het Coronavirus. De cursusgelden zullen worden gerestitueerd terwijl de docenten worden doorbetaald. De programmacommissie is zich voorzichtig aan het oriënteren op het cursusprogramma voor 2020-2021. De administratie van het cursusdepartement is gevestigd in een cultureel centrum in Krimpen aan den IJssel. Dit cultureel centrum is echter ook gesloten. De bestuursleden hebben nu vooral overleg en contact via de e-mail en telefoon.

Delden

Departement Delden heeft een lezing moeten annuleren van Prof. Dr. Friso Wielenga met als titel: ‘De lange weg naar normalisering. Nederlands-Duitse betrekkingen na 1945’. De heer Wielenga is bereid gevonden de lezing in het volgend seizoen te houden. Het programma van volgend seizoen is inmiddels ingevuld. Het is dus nu afwachten hoe het verdere verloop en beperkingen zullen zijn. Een spannende tijd voor iedereen.

Bellingwolde

Departement Bellingwolde, dat dit jaar 185 jaar bestaat, heeft de activiteiten van maart en april moeten uitstellen naar een andere datum. De voorstelling op 13 maart 2020 van toneelgroep Emmen is verplaatst naar maart 2021. Het optreden van de Countryband Savannah op 11 april 2020 is verplaatst naar 31 oktober 2020. Er waren al 200 aanmeldingen voor dit optreden.

Het uitje op 23 april is verplaatst naar 10 september 2020. Voor het uitje geven zich traditiegetrouw altijd veel leden op. Dit jaar zullen 100 leden een bezoek brengen aan de chocolaterie Magdalena in Bronkhorst/Vierakker. Ook zal er die dag een boottocht over de Vecht worden gemaakt. Er wordt afgesloten met een buffet in het ‘thuishonk’ van de vereniging, het sociaal en cultureel centrum De Meet.
Alle activiteiten heeft het bestuur zonder noemenswaardige kosten kunnen omzetten en ook de belangstelling is gelijk gebleven. Er zijn ook geen opzeggingen van leden geweest. Het departement is al volop bezig met het programma voor volgend seizoen. Op 6 oktober 2020 opent Twan Huys het seizoen met een lezing. 

Edam

Het departement Edam heeft alle activiteiten sinds 17 maart afgelast. Het gaat om twee lezingen en een excursie.

De lezingen van 17 maart jl. (Martijn Pieters over Bauhaus) en op 14 mei jl. (Suzanne Roelofs over The American Dream) worden doorgeschoven naar het seizoen 2020-2021. De excursie, naar Agriport (Middenmeer) kan wellicht op een later in het jaar doorgaan, maar daar is nog geen afspraak voor gemaakt door het bestuur.

Noord-Beveland

Departement Noord-Beveland heeft de kindervoorstelling en een excursie langs de Oosterschelde moeten annuleren. Het bestuur probeert nu beide voorstellingen kostenneutraal door te schuiven naar begin volgend seizoen. Alle gereserveerde kaarten blijven dan staan. Het departement heeft de leden een kaart gestuurd als een soort hart onder de riem. Het departement heeft ook het idee opgevat om voor de mensen in de verzorgingstehuizen  iets extra’s te doen. In welke vorm precies zit nog in de brainstormfase.

Ook de ledenvergadering kon in eerste instantie niet doorgaan. De leden zijn echter in de gelegenheid gesteld om op 22 jl. april deel te nemen aan een digitale vergadering via Microsoft Teams. Met dertien leden online (16 aanmeldingen) opende de voorzitter, Gerard Toorenaar, de vergadering met een bijzonder welkomstwoord in een bijzondere tijd. De onderwerpen werden centraal in beeld gebracht: de notulen, de bestuurswisselingen en het afscheid van een aantal bestuursleden die de maximale periode van tweemaal vier jaar erop hadden zitten. Ook de financiële zaken kregen veel aandacht. Er was een terugblik op een mooi seizoen 2019-2020 en een vooruitblik (met voorbehoud) op het seizoen 2020-2021. Voor de leden was er volop gelegenheid om zaken naar voren te brengen en vragen te stellen tijdens de digitale bijeenkomst. Daar werd echter niet veel gebruik van gemaakt. Op deze bijzondere manier heeft het departement Noord-Beveland voldaan aan zijn statutaire verplichtingen naar de leden. En werd er afgesloten met een digitale borrel en toast op de gezondheid van een ieder.

Langstraat

De leden van departement Langstaat ontvingen een e-mail van de voorzitter Eric Dörr
In zijn ‘schrijven’ constateert hij dat bijna alle leden van departement Langstraat deel uitmaken van een risicogroep voor het Coronavirus door hun geboortejaar. Hij signaleert in deze bijzondere tijd ook mooie ontwikkelingen waarbij mensen elkaar toch op veilige wijze ontmoeten. De techniek staat voor niets en lang niet alle ouderen zijn digibeten constateert hij. Daarnaast zijn er vele andere manieren om contact te onderhouden:

‘Wij zijn toch niet verleerd om te lezen, of om een brief of kaartje te schrijven? En gewoon bellen kan toch ook? Denk een beetje aan elkaar. Ik hoop u allemaal te gelegener tijd weer te mogen ontmoeten.’ Om de leden een hart onder de riem te steken ontvingen zij een gedicht met de titel ‘MAAR DE LENTE WIST HET NIET…..’.

Natuurlijk moest het bestuur ook activiteiten annuleren. De lezing in het kader van de Boekenweek door Özcan Akyol (beter bekend als Eus) op 1 april jl. is verplaatst naar 1 juni van dit jaar. Het departement houdt er echter rekening mee dat deze datum in verband met alle maatregelen nog te vroeg is. Ook de ledenvergadering, gepland op 15 april jl. ging niet door. Een zeer belangrijk onderdeel van de ledenvergadering is de bespreking van het financiële beleid. De commissie die de kas controleert heeft echter wel onderzoek gedaan en alles in orde is bevonden. De excursie naar Rotterdam die voor 6 juni stond geprogrammeerd is voorlopig ook van de baan. Degenen die al betaald hebben, krijgen het betaalde bedrag terug gestort.

Tenslotte werd het departement door een van de leden op de hoogte gesteld van een interessante thuisbezigheid. Ondanks dat iedereen moet thuisblijven en we geen cursus of musea kunnen bezoeken, kan er van kunst worden genoten dankzij Google Arts & Culture. Dit fantastische kunstproject maakt het mogelijk om online meer dan 1200 musea en verschillende culturele plekken over de hele wereld te bezoeken. Van het Guggenheim tot het Rijksmuseum; Voor het bekijken van de collecties klik op de volgende link: https://artsandculture.google.com/partner.

Landelijk Nut en Nutfonds

De algemene vergadering van het landelijk Nut is verplaatst van 18 april naar 7 november 2020. De vergadering zal plaats vinden in het Zaans Museum. Er zijn nog geen vergaderingen van het Maatschappijbestuur in de planning. Uiteraard is er wel contact tussen de bestuursleden en met het secretariaat om de vinger aan de pols te houden in de vereniging. Het secretariaat is in principe bereikbaar per telefoon en e-mail. Ook zal er eind mei 2020 weer een nieuwsbrief verschijnen. Het Nutfonds gaat gewoon door en doet ook toezeggingen voor subsidie. Zij betalen echter niet direct uit als projecten mogelijk later zullen plaatsvinden in verband met coronamaatregelen.

Organiseert uw departement activiteiten waar afstand kan worden gehouden? Is er binnen uw departement een actief digitaal platform waarop de leden elkaar kunnen ontmoeten of zijn er onverwachte initiatieven ontstaan om hulp te bieden?  Laat het weten aan het secretariaat: secratriaat@nutalgemeen.nl, 06-53344855 Van elkaars ervaringen kunnen we leren.