Aank 16 feb 2019Op 16 februari jl. - vooruitlopend op de ALV op 20 april in Dordrecht - werden de leden geïnformeerd over het nieuwe beleid voor het Nut in het Dominicanenklooster in Zwolle. 

Er waren veel departementen districtbestuurders vertegenwoordigd tijdens deze bijeenkomst. In de achterliggende maanden heeft het Maatschappijbestuur regelmatig overleg gehad met de adviescommissie die samengesteld is tijdens de bijzondere ALV op 21 april 2018. In de adviescommissie – breed samengesteld met landelijke dekking - hebben zitting: de heren M.P.H. Jonker, E. Zandstra, L. van Berchem, H. van Donselaar, A. Pak, S. Geenen, J. Meijn en H. Pielkenrood. Samen met de adviescommissie is nagedacht over een nieuw beleid, organisatiestructuur, financiën en statuten voor het landelijk Nut. Dit heeft geleid tot een conceptbeleidsnotitie voor de jaren 2019-2024.

In de beleidsnotitie wordt uitgegaan van de bestaande kwaliteit en kwantiteit binnen het Nut. Het Nutspand in Edam is verkocht en het beheer van een deel van het vermogen van de Maatschappij is voor de lange termijn geborgd door de inmiddels geëffectueerde overeenkomst met het VSBfonds. Het Nutfonds zal als fonds op naam binnen het VSBfonds vooral die activiteiten ondersteunen die door de departementen in het land worden aanbevolen en die passen binnen de algemene doelstelling van de Maatschappij. Jaarlijks is er zicht op de donaties, is er afstemmingsoverleg met het VSBfonds en is er verdere optimalisatie in de achterliggende periode met het VSBfonds besproken.

Omdat het Maatschappijbestuur constateert dat het Nut op lokaal niveau goed tot uitstekend functioneert moeten departementen de maximale ruimte krijgen; het verlagen en vereenvoudigen van de contributie(heffing) zal daarvan deel uit maken. In het nieuwe beleid dat aan de ALV wordt voorgelegd zal de Centrale Districtsraad niet meer bestaan en worden de districten als formele bestuurslaag vervangen door niet formele ‘regio’s’. De bekostiging van de regio’s valt voortaan onder de verantwoordelijkheid van de deelnemende departementen. Het Maatschappijbestuur draagt wel zorg voor een startbudget.

Wat de financiën betreft zal het landelijk Nut scherper aan de wind moeten varen omdat de contributie inkomsten afnemen en er een lichte terugloop in het ledenaantal te zien is. Aan de andere kant constateert het Maatschappijbestuur dat er ook departementen zijn die de afgelopen jaren een groei in het aantal leden doormaakt. Het uitgangspunt om het aantal leden (departementen) op niveau te houden blijft echter onveranderd. Dit is echter wel een proces dat ‘van boven af’ op landelijk niveau maar in geringe mate te beïnvloeden is.

 

                         Vergadering Nieuwsbrief