Op Werkendam lezing Piet31 oktober jl. hield de voorzitter van het landelijk Nut, Piet Hamelink, een lezing tijdens de jaarvergadering van departement Werkendam. In zijn lezing ging hij onder andere in op de groei- en bloeiperiode van het Nut.

In het verleden zijn er meer dan 500 departementen actief geweest en floreerden er in het hele land instellingen zoals bijvoorbeeld Nutsscholen, bibliotheken, leeszalen en spaarbanken. Ten tijde van Nederland als verzorgingsstaat in de jaren zestig tot tachtig van de vorige eeuw verloor het Nut aan betekenis in het land, mede omdat de overheid een aantal taken en instellingen overnam. Piet liet in zijn toespraak zien over een gezonde dosis zelfrealisme te beschikken:

‘Vooralsnog voel ik mij ook een voorbijgaande vrijwilliger die zijn steentje bijdraagt om de basis op orde te brengen en daardoor weer meer glans probeert te geven aan de al oude NUT-naam en - gedachten. Die hebben bewezen mede vorm te geven aan onze samenleving.'

Over de toekomst van het Nut is hij toch optimistisch: ‘Het landelijk bestuur is samen met een adviescommissie voorbereidingen aan het treffen om met nieuw beleid te komen tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze zal op 20 april worden gehouden in het onderwijsmuseum in Dordrecht. Er zullen voorstellen, hopelijk breed gedragen, voorliggen die de verenigingsstructuur vereenvoudigen en passend maken bij deze tijd. Het mogelijk vereenvoudigen van de contributiestructuur en het doorvoeren van een verlaging van de contributie voor departementen zullen ook deel  uitmaken van de voorstellen.