Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 april jl. werd mevrouw J. (Joyce) Jansen-Pierik door de vergadering benoemd tot voorzitter van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Zij volgt hiermee de heer C.J. (Cor) den Boer op die tijdens de vergadering terugtrad als voorzitter en bestuurslid mevrouw J. (Joyce) Jansen-Pierik is de eerste vrouwelijke voorzitter van de Maatschappij. 

Er waren meer bestuurswisselingen. Mevrouw. E.A. (Elly) van den Berg-van Ooijen nam eveneens afscheid als bestuurslid van het Maatschappijbestuur. Tot het Maatschappijbestuur traden toe de heer mr. J.W.H. Offerhaus, de heer ir. J.J. Ruedisulj en de heer mr. M.M. Rietveldt. De heer mr. R. Domenie sprak  afscheidswoorden tot de leden. Hij trad dit jaar uit het bestuur van het Jan van Nieuwenhuyzenfonds. 

       

Tijdens de vergadering werd de Notitie inzake beleid 2012 - 2016 ongewijzigd aangenomen. Een belangrijk thema in deze notitie is dat de Maatschappij de komende jaren meer als subsidiegever voor projecten gaat functioneren. Het gaat dan om projecten die dicht bij de doelstelling en de gedachte van 't Nut staan. In de Centrale Districtraad van 3 november zal hier nader bij worden stilgestaan. De notitie is  in de meest recente 'Wegwijzer' opgenomen. Deze werd in mei jl. per email aan alle departementen en districten per email verzonden. De lezing na de vergadering werd verzorgd door  Prof. Dr. ir. Gert van Dijk en ging over coöperatief handelenLeden kunnen de beleidsnotitie, Wegwijzer en het geluidsdocument van de lezing opvragen bij het secretariaat: secretariaat@nutalgemeen.nl.