aank

Nutfonds start in 2016 met ondersteuning van drie projecten

In de periode van september tot januari 2015 ontving het Nutfonds een 14-tal aanvragen die door het Maatschappijbestuur uitvoerig bestudeerd zijn. Het Nutfonds heeft tijdens de laatste toekenningsronde opnieuw een aantal projecten gekozen die op financiële tegemoetkoming uit het fonds mogen rekenen.

Stichting Happy KidsCare Stichting Happy KidsCare is een organisatie die onder meer in de Biesbosch twaalf zogenaamde  ‘Kameleon ontwikkelweekenden’ organiseert voor 38 jongeren uit de regio Drechtsteden. KidsCare richt zich primair op jongeren in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar met een licht verstandelijke beperking of een psychische en/of gedragsstoornis en jongeren met AD(H)D of autisme. Ook kinderen met andere problematiek zijn welkom.

Tijdens een Kameleonweekend komt een kind terecht in een stabiele vervangende opvoed- en woonsituatie. Het leert omgaan met een ander sociaal netwerk, terwijl de ouders ontlast worden in de dagelijkse intensieve zorg voor hun kind. Door middel van een gestructureerd aanbod van activiteiten worden de kinderen getraind met als doel de zelfredzaamheid te vergroten, hun sociale netwerk te versterken en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast bouwen de kinderen een realistisch zelfbeeld op en leren ze omgaan met zowel hun krachten en kwetsbaarheden.

Sinds 2015 is er veel veranderd in de vergoedingen die beschikbaar zijn voor deze kwetsbare kinderen en gezinnen in Nederland. Niet alle gemeenten hebben al nieuwe afspraken over de invulling van deze zorg gemaakt. Hierdoor zijn sommige kinderen afhankelijk van de Kameleonweekenden. Elk gezin betaalt een eigen bijdrage voor het weekend die vergelijkbaar is met wat mensen zonder handicap betalen voor eenzelfde product. Voor de meerkosten die gemaakt worden om voor deze specifieke doelgroep een veilige situatie te creëren heeft de Stichting Happy KidsCare onder andere het Nutfonds benaderd. Het Nutfonds heeft besloten een deel van deze kosten op zich te nemen door €5000,= aan het project toe te kennen.

Onderwijsmuseum Dordrecht - Cultuureducatie Doorlopende Leerlijn

Voor de ontwikkeling en realisatie van diverse educatieve programma’s heeft het Onderwijs Museum in Dordrecht om financiële ondersteuning gevraagd. Met behulp van een uitgebreid pakket educatieve programma’s wil het Onderwijsmuseum Dordrecht een bijdrage leveren aan het verbinden van culturele instellingen aan het onderwijs. Daarmee krijgt cultuureducatie in het onderwijs van de 21e eeuw een eigen plaats. Het project richt zich op kinderen van 4 tot 14 jaar; van de jongste groepen in het basisonderwijs tot de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs. Om de ontwikkelingskosten gedeeltelijk te dekken heeft het Nutfonds een bijdrage van €2000,= toegezegd. Meer informatie: www.onderwijsmuseum.nl/educatie

‘Werken met de e-overheid’

In Bleiswijk is de Oostland Bibliotheek gevestigd, waar men het Digisterker-programma ‘Werken met de e- overheid’ van start liet gaan in 2015. Terwijl nog lang niet iedere burger digivaardig is, zijn de landelijke en lokale overheden wel al volop bezig met de digitalisering van de dienstverlening.  

Bibliotheek Oostland biedt hierom digivaardigheidscursussen aan. In groepen van ongeveer acht deelnemers kan men gedurende vier bijeenkomsten kennis maken met de elektronische overheid en er zelfstandig mee leren werken. Met deze cursus wil de bibliotheek de zelfredzaamheid en zelfontplooiing van de burger vergroten. De cursus vergroot bijvoorbeeld de kansen van werkzoekenden op de arbeidsmarkt en de betrokkenheid van ouderen bij de samenleving. Omdat het Nutfonds wil bijdragen aan initiatieven die de deelname van alle burgers aan het maatschappelijk leven bevordert, heeft dit project een bijdrage ontvangen van €5000,=