Cor is in Edam inmiddels aan zijn werkzaamheden in het archief begonnen en heeft gemerkt dat dit  geen geringe klus is. Het gaat om zes ladekasten met daarin allerlei documenten en twintig meter planken vol archiefmateriaal.

Een bijzondere collectie vormen de boeken. In Edam staan kopieën van vrijwel alle boeken die ‘t Nut in de afgelopen 228 jaar heeft uitgegeven. In die boeken staan soms prachtige verslagen van vergaderingen en het uitschrijven van zogenaamde prijsvragen. Met zo’n prijsvraag  werden geïnteresseerden uitgenodigd om een uitgebreid antwoord te geven op een belangwekkende vraag. Degene met het beste antwoord werd  tot winnaar werd uitgeroepen en kreeg een gouden medaille. Als beloning werd ook een  boek gedrukt om te dienen  als leerboek voor de door ‘t  Nut opgerichte scholen. In 1786 werd bijvoorbeeld de volgende prijsvraag uitgeschreven: ‘Welke bewijzen leveren Natuur en Reden op, voor het bestaan van God; in hoe verre kunnen wij dit Wezen kennen, en welke zedenkundige gevolgen kunnen daaruit afgeleid worden?’ Een zekere meneer P. Schouten leverde het beste antwoord in en dit werd gedrukt als boek uitgegeven.

Cor trof onlangs ook een notariële akte aan van de koop van het pand in Edam, mede ondertekend door  de secretaris van de Maatschappij, de heer Kerdijk. Meldingswaardig is dat de heer Kerdijk  de overgrootvader is van mevrouw van der Kolk. Mevrouw van der Kolk is op dit moment een van de gebruiker van het pand in Edam en stelt aldaar oude muziekinstrumenten tentoon. Over de heer Kerdijk is nog niet zo lang geleden een, mede door ‘t Nut financieel gesteunde, biografie uitgegeven met als titel  ‘Vooruitgeworpen licht’.

Ook toont Cor u graag twee afbeeldingen van een bewijs van lidmaatschap en een kwitantie uit 1787 en 1796. Uit deze stukken  blijkt dat meneer Van der Schaaf in 1787 lid was van het Departement Utrecht en dat hij een dukaat contributie moest betalen (sprokkelmaand is februari). In 1796 is hij lid van het Departement Heerenveen.

Tenslotte volgt hierna nog een brief uit de zomermaand (juni)1811 aan de departementen waarin wordt gemeld dat de penningmeester van de Maatschappij, de heer Daan van Hinloopen, is overleden.

In de volgende nieuwsbrief verhaalt Cor den Boer graag weer over nieuwe vondsten uit het archief.