1nutfonds 407x271

De criteria voor een aanvraag bij het Nutfonds wijzigen. Niet alleen aanvragen die voldoen aan de criteria voor Mens & Maatschappij, maar ook die voldoen aan het criteria voor Kunst & Cultuur komen in aanmerking voor een bijdrage.

Eind 2021 veranderde VSBfonds de criteria voor projecten op het gebied van Kunst & Cultuur. Het fonds ondersteunt culturele projecten die bijdragen aan een creatieve, sociale en inclusieve samenleving. Anders dan in het verleden wordt er nu ook gekeken of een project bijdraagt aan een verrijking van publiek en deelnemers en een ontmoeting tussen groepen mensen met verschillende achtergronden. Bij verschillende achtergronden moet gedacht worden aan mensen die verschillen in leeftijd, opleidingsniveau, gezondheid, fysieke en mentale mogelijkheden, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of cultuur. Omdat iedereen mee moet kunnen doen aan culturele activiteiten is toegankelijkheid van het aanbod een belangrijk aandachtspunt en het wegnemen van drempels kan daaraan in belangrijke mate bijdragen Lees meer

Met deze wijziging komen de projecten die voldoen aan het nieuwe criteria op het gebied van Kunst & Cultuur dichtbij in de buurt van de doelstelling van het Nut: het bevorderen van deelname van alle burgers aan het maatschappelijk leven. Voor het Nutfonds zullen daarom per medio mei 2022 projecten die voldoen aan de criteria Kunst & Cultuur ook in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage.

De beperking tot maximaal € 5.000 per project per aanvraag blijft voor het Nutfonds intact. Een hogere aanvraag zal echter niet automatisch tot een afwijzing leiden. In het verleden werd al duidelijk dat voor veel projecten geldt dat een gedeeltelijke honorering door het Nutfonds een goede ondersteuning voor projecten kan bieden. Lees meer