even voorstellen Annie ArtsAnnnie Arts-de Vooght is al vele jaren actief in het bestuur van Nutsdepartement Langstraat. In 2017 ontving zij de erepenning van het Nut en werd daarmee ingeschreven in het ereregister. In 2013 ontving zij een Koninklijke onderscheiding.

Annie zette zich onder andere in voor het Rode Kruis Waalwijk, Regionaal Comité Unicef Den Bosch, Bibliotheek Midden Brabant en ‘Drempels Weg’. Laatstgenoemde project maakt basisschoolleerlingen bekend met de wereld van mensen met een beperking. En niet te vergeten, haar inzet als secretaris en penningmeester voor de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.

Annie is een rasechte Brabantse, geboren in Breda en opgegroeid in de vestingstad Geertruidenberg, Hollands oudste stad die in 1213 als eerste stadsrechten verleend kreeg door het Graafschap Holland. Na de afronding van haar opleiding ging zij werken als secretaresse bij de scheepsschroevenfabriek Lips in Drunen. Zij leerde daar haar man kennen. Na een dienstverband van zeven jaar stapten zij in het huwelijksbootje. Als gevolg hiervan werd zij ontslagen. Dit was een gebruikelijk lot dat vele vrouwen tot ver in de zestiger jaren ten deel viel als zij trouwden. Enige tijd na de geboorte van hun eerste kind, een dochter, verhuisde het gezin naar Italië, waar haar echtgenoot voor onbepaalde tijd door Lips werd gestationeerd om een nieuwe fabriek mee te helpen opbouwen. Zij hebben acht jaar volop genoten van de prachtige woonomgeving Toscane. In Italië werd hun zoon geboren.

Na het Italiaanse avontuur moesten Annie en haar gezin weer inburgeren in Nederland. Zij vestigden zich in Waalwijk. Om zo snel mogelijk kennis te maken met de sociale en culturele aspecten van die stad zocht Annie aansluiting bij verschillende verenigingen, onder andere bij ‘t Nut Langstraat. Destijds, in 1988, was departement Langstraat een actieve culturele vereniging die voor haar leden naast culturele ook educatieve activiteiten organiseerde. Vandaag de dag is het departement nog even actief.

In 2005 werd zij benaderd met de vraag of zij wilde toetreden tot het bestuur. Er was een vacature voor het penningmeesterschap. Annie: ‘Ik hoefde hierover niet lang na te denken, alhoewel het penningmeesterschap niet mijn voorkeur had. Het kwam me goed uit want ik was net met mijn andere activiteiten gestopt. Sinds die tijd heb ik alle bestuursfuncties geleidelijk aan vervuld, met uitzondering van het voorzitterschap. Toen ik vijf jaar penningmeester was ontstond er een vacature voor het secretariaat. Omdat het na lang zoeken niet lukte hiervoor een geschikte kandidaat te vinden werd mij gevraagd voorlopig een dubbelfunctie te vervullen. Na twee zoeken jaar lukte het ons een penningmeester te vinden. Op het moment dat de leden van de Culturele Commissie na een lange zittingsperiode het besluit namen hun werkzaamheden te beëindigen was er niet zo gauw een oplossing voorhanden en dus nam ik de organisatie van de activiteiten voorlopig op me. Natuurlijk werd ik hierbij ondersteund door de overige bestuursleden.’

Op dit moment is het bestuur weer voltallig met zes leden met voorzitter Eric Dörr, als boegbeeld. Twee bestuursleden zetten zich elk jaar in om een gevarieerd en aantrekkelijk programma samen te stellen. Nutsdepartement Langstraat heeft nog steeds bestaansrecht. Annie geeft een korte beschrijving van de geschiedenis van het Nutsdepartement.

‘Langstraat werd opgericht in 1848. Na de fusie van de NutsMavo in 1985 besloot het bestuur op zoek te gaan naar een nieuwe koers. Er werd een culturele commissie in het leven geroepen voor het organiseren van lezingen, cursussen en excursies. In die tijd had ’t Nut Langstraat ruim 300 leden. Er werden meerdaagse excursies georganiseerd naar o.a. Rome, Wenen, Engeland. Hoewel het aantal leden sindsdien meer dan gehalveerd is door de vergrijzing, blijft het onverminderd een mooie uitdaging om nieuwe activiteiten te organiseren. Voor meerdaagse reizen is echter geen animo meer, maar voor dagtrips en lezingen is nog veel belangstelling. De sfeer is altijd heel gezellig. Iedereen kent iedereen. Lees meer Het departement gaat met zijn tijd en dus ook met nieuwe regelgeving mee. Sinds de invoering van de AVG  lopen alle contacten met de leden via het secretariaat. Het bestuur komt eenmaal per maand bij elkaar bij een van de bestuursleden thuis om alle zaken door te spreken, zodat iedereen op de hoogte is van wat er speelt.'

Als u terugdenkt aan volwassen personen in uw jeugd, wie zou het meest trots zijn op de invulling van uw functie/ leven?

'Ik ben ervan overtuigd dat mijn vader heel trots op mij zou zijn geweest. Ik ben een beetje in zijn voetsporen getreden. Ook hij was altijd zeer betrokken bij het sociaal maatschappelijk leven in onze woonplaats. Mijn echtgenoot is helaas in oktober 2016 plotseling overleden. Hij steunde mij bij alle werkzaamheden voor ’t Nut en was zelf ook lid. Na zijn overlijden heb ik een sabbatical genomen. Ook mijn kinderen vinden het fijn dat ik mede hiermee weer een positieve invulling kan geven aan mijn leven.' (Foto: Haar dochter en kleinzoon helpen haar een hindernis te overwinnen)

hindernis

Stel dat u het komende jaar al uw aandacht, energie en tijd in 1 (denkbeeldig) project van 't Nut zou mogen steken, wat zou u kiezen?

‘Ik hoop van harte dat wij in samenwerking met een van de Waalwijkse basisscholen nog eens een interessant project kunnen ontwikkelen dat voldoet aan de doelstellingen van het Nut. Ook zou ik graag willen dat er een meer gevarieerd aanbod zal komen van activiteiten. Een leuk nieuw onderdeel van het programma zou kunnen zijn het gezamenlijk bezoeken van concerten. Ook hoop ik dat wij in de nabije toekomst voldoende gemotiveerde leden hebben die het stokje van het huidige bestuur zullen overnemen.’

Is er iets dat u graag kwijt wilt over het Nut?

‘Het Nut is wel stokoud maar nog altijd springlevend. Als we ons realiseren dat de eerste Algemene Vergadering van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen op 10 augustus 1790 plaatvond, dan is het toch fantastisch dat het Nut nu na 230 jaar nog steeds bestaansrecht heeft!?

 

 

Projecten Langstraat

Enkele Nutsprojecten van departement Langstraat die Annie na aan het hart lagen / liggen zijn:

Drempels Weg
Enige jaren geleden adopteerden wij het schoolproject “Drempels Weg”. Een op de toekomst gericht project om de opgroeiende jeugd kennis te laten maken en te laten ervaren wat het betekent om met een handicap te leven. Door de opgedane ervaring werd herkenning en begrip gekweekt voor de medemens met een handicap en werd tevens een positieve opstelling en steun gevraagd voor nu en later. Alle leerlingen van de groepen 7 kregen door middel van uitleg door lichamelijk beperkte personen te horen en te zien wat zo’n beperking inhoudt. Dit project loopt nog steeds maar wordt nu gefinancierd door de Rabobank.

Taalhuis
Wij boden financiële ondersteuning aan “Het Taalhuis”, een project van de bibliotheek voor mensen met een taalachterstand. Ook leverden we een vrijwilligster (mijn dochter) voor de cursus “Klik & Tik - het Internet op” dat mensen helpt om beter gebruik te maken van Internet. Dit project loopt nog steeds.

170-jarig jubileum
In oktober 2018 vierde het departement Langstraat haar 170-jarig jubileum. Dat was voor het bestuur een reden om ’t Nut weer eens in de schijnwerpers te zetten. We wilden niet alleen iets doen voor onze leden maar ook iets voor de Waalwijkse gemeenschap en liftten mee met de belangstelling voor de bekende Waalwijkse, veelzijdige kunstenaar Wim Suermondt, die tien jaar eerder overleed. Zijn zoon Rick gaf een lezing over zijn werk en er was een expositie die tijdens de receptie door de burgemeester werd geopend. De receptie werd afgesloten met een humoristische lezing van Wim Daniels over onderwijs. Natuurlijk eindigden de festiviteiten met een genoeglijk samenzijn van onze leden onder het genot van een buffet.’

De keuzes van Annie

Geld schenken of meedoen aan een goed doel
Vertrouwen of controleren
Principes of meebewegen
Vergaderen of verjaardag
Natuurvakantie of cultuurreis
Moglio(Mojito?) of glas wijn
Bridge of klaverjassen
Windows of Apple
WhatsApp of e-mail
Jong en ervaren