Harald van Donselaar iHarald van Donselaar1s voorzitter van één van de grotere departementen van het Nut Groningen-Haren. Het departement bestaat inmiddels 227 jaar.  

Veertien jaar geleden nam hij, op verzoek van het toenmalige bestuur van het departement, het voorzitterschap op zich. Het viel hem op dat Groningen – Haren in het verleden vanuit een positieve, maar kritische grondhouding naar de totale Nutsorganisatie keek. Het departement Groningen-Haren heeft altijd zijn eigen route gevolgd. Het oogmerk was daarbij een gezond klimaat scheppen voor het Nut in eigen omgeving en in het land.

Harald brengt een rapport naar voren dat in 2012 verscheen. ‘In 2012 brachten wij een rapportage uit naar aanleiding een gehouden enquête onder de 24 departementen in Noord- en Oost-Groningen, dat inzicht verschafte in het reilen en zeilen van de 24 departementen met ongeveer 2510 leden. Enkele aandachtspunten daarin waren: het denken over aanpassing van de landelijke organisatiestructuur– met name de rol van de Centrale Districtsraad en districten -, de werkwijze en de binding tussen de bestuurders van de districten en het landelijk Nut met de departementen. 

‘Wij zochten zelf mede uit zorg over de toekomst en voortbestaan van ons departement naar een bredere verankering in onze maatschappelijke omgeving. Het resultaat was dat wij aansluiting zochten bij de Culturele Raad van Haren waar commissies en andere verenigingen /stichtingen met hun activiteiten op cultureel gebied al bij aangesloten waren. De afstemming met de leden van de Culturele Raad over de planning van activiteiten en het waar mogelijk elkaar ondersteunen heeft goed gewerkt. Groningen – Haren heeft momenteel ongeveer 460 leden. Naast het lidmaatschap van de Culturele Raad zijn het natuurlijk ook de aantrekkelijke jaarprogramma’s die voor dat dit grote ledenaantal hebben gezorgd. Het aantal bezoekers van de activiteiten varieert van 60 tot 350; gemiddeld zijn er 100 bezoekers per activiteit.’
Naast de zorg voor het samenstellen en organiseren van een gevarieerd aansprekend programma wordt er bij het Nut Groningen-Haren ook nagedacht over de toekomst van het Nut zowel op landelijk, regionaal als op lokaal niveau.’

Harald maakt deel uit van de in 2018 ingestelde adviescommissie die meedenkt over het beleid van de vereniging. Hij vervolgt: ‘Ons bestuur acht het van groot belang dat er aandacht is en blijft voor het ‘bevorderen van de sociale cohesie in de samenleving’ daar wij dat een basiselement achten voor respectvol met elkaar om kunnen gaan.
Wij hebben in de loop van de jaren op landelijk niveau onderwerpen aangesneden zoals contributieverlaging, een eenvoudiger (plattere) organisatiestructuur, meer verantwoordelijkheid leggen bij de departementen, het versterken van de overlegstructuur in de regio’s en ondersteunen van zwakkere departementen.

Om een en ander te verwezenlijken participeer ik, als voorzitter van ons departement ook in de adviescommissie MSB (Maatschappij vermogen en Statuten actualisatie en Beleidsplan van het Nut). Het resultaat van het overleg met de huidige adviescommissie, dat binnenkort aan u wordt voorgelegd in de ALV, vindt ons departement een stap in de goede richting. Het voorziet in een pragmatischer verdeling van werk. Door een projectmatiger aanpak worden de meningen van het landelijke bestuur en vertegenwoordigers van departementen uit verschillende delen van het land bij elkaar gebracht. Hierdoor ontstaat een evenwichtiger aanpak en worden er genuanceerde voorstellen gedaan. Een werkwijze die meer past bij het jaar 2019 en voldoende ruimte biedt voor overleg tussen departementen, in de vorm van bijvoorbeeld een platform of klankbordgroep. Het projectmatiger werken zou mogelijk ook een positieve invloed kunnen hebben op het vinden van nieuwe bestuursleden op alle bestuurlijke niveaus van het Nut.'

Bijzondere vragen voor Harald

U mag een wens doen en voor 1 dag een historisch persoon zijn, wie zou u willen zijn, en waarom?
Als ik een keuze mocht maken voor het zijn van een historische persoon dan zou ik niet kiezen voor een bekend persoon uit de vaderlandse geschiedenis maar voor mijn overleden schoonmoeder. Zij was iemand zonder vooroordelen met een grote mate van tolerantie en respect voor derden en sprak mij en anderen er ook op aan als je naar haar maatstaven te kort schoot in uitspraken. Zij was naar mijn menig als mens zeer geslaagd.
Is er iets dat u kwijt wil over ‘het Nut?

Ik hoop dat het Nut blijft bestaan en nog haar steentje zal blijven bijdragen aan het bevorderen van haar doelstelling. Dat is geen sinecure in onze toch wel sterk geïndividualiseerde samenleving. Ook hoop ik dat de komende beleidswijzigingen aangegeven door adviescommissie voldoende ruimte en energie geven aan de departementen om zowel individueel als gezamenlijk door de regio’s werkzaamheden te blijven verrichten.

De keuzes van Harald (vet)

Tentoonstelling of Lezing
Geld schenken of meehelpen aan goed doel
Vertrouwen of controleren
Principe of meebewegen
Mojito of glas wijn
Windows of Apple
Netflix of NPO
Whatsapp of e-mail
Jong of ervaren