De afgelopen periode zijn opnieuw aanvragen ontvangen en beoordeeld voor het Nutfonds, al dan niet met aanbeveling van een Nutdepartement. 

Verheugend is wel dat de toekenningen grotendeels projecten betreft met een aanbeveling. Het is dan ook vanuit het Nutfonds aan te bevelen als departementsbestuur uw ogen open te houden voor initiatieven in uw omgeving die goed aansluiten bij de doelstellingen van ’t Nut. In totaal is dit jaar een bedrag van € 40.130,- verdeeld over onder meer de hierna omschreven projecten.

 

Stichting Move
Met aanbeveling van departement Amsterdam

MOVE YOUR WORLD


“Move. Verander je wereld!” is de slogan van Stichting Move, die sinds de oprichting in 2009 een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. Ooit gestart als studenteninitiatief in Utrecht is Move enorm gegroeid en nu landelijk actief in tien grote studentensteden. De stichting koppelt jongeren met minder kansen dan leeftijdsgenoten aan studenten in een studentenvereniging.

Onder begeleiding van studenten onderzoeken de jongeren hun eigen talenten en positie in hun leefomgeving. Ze leren op welke manier zij hun wijk verder kunnen helpen. De jongeren ontdekken nieuwe manieren om iets te bereiken en merken gaandeweg dat ze met hun handelen een positieve invloed kunnen hebben op de wereld om hen heen. 

Een voorbeeld hiervan is een project waarbij wijkvernieuwing centraal staat in samenwerking met de woningcorporatie van een aandachtswijk. Dit resulteerde tot nu toe in nieuwe speeltoestellen of spandoeken aan de buitenwanden van een flats. Daarnaast start de begeleidende studentenvereniging een sportief traject om kinderen het plezier van verschillende soorten sport in te laten zien om hen vervolgens aan te laten sluiten bij bestaande burgerinitiatieven in de wijk. Via de Move projecten komen studenten in de leefwereld van de jeugd en andersom. Er wordt geleerd van elkaar. Voor meer informatie over de stichting Move:  www.stichtingmove.com 

Het Nutfonds heeft aan Move een subsidie toegekend van € 2500,-     

                                                                                                                                                               

eef logoStichting Eindeloos Eiland Festival (EEF)

Met aanbeveling van departement Noord-Beveland                                                                                                                                                                                            

EEF is een meerdaags, laagdrempelig buitenfestival op Noord-Beveland, dat zich richt op Zeeuwen van alle leeftijden en toeristen. Het biedt de bezoekers een divers programma met muziek, (kinder-)theater, doe-dingen voor alle leeftijden, originele beeldende kunst en infotainment. Meer informatie leest u hier: www.eeffestival.nl. 

De stichting Eindeloos Eiland Festival heeft een subsidie toegekend gekregen van € 5000,-

Stichting Internationaal Dansfestival Burgum – Moai Fuort Simmerfestival
Met aanbeveling van departement Burgum

moai fuort logo diap

Het Moai Fuort Simmerfestival is een internationaal dans- en muziekfestival waar mensen van verschillende culturen en leeftijden elkaar ontmoeten tijdens de festivalweek. Het festival vindt eens in de twee jaar plaats. De missie van het festival is het creëren van meer wederzijds begrip tussen verschillende culturen. Zonder barrière van taal kan met dans het hart worden geraakt. Met een bijdrage van € 5000,- steunt het Nutfonds. Meer informatie leest u op de website: www.moaifuort.frl

 

 

Stichting Sociaal Cultureel Huis voor Educatie en Talentontwikkeling Spoorwijk (Schets)

Stichting Schets is een burgerinitiatief voor de ontwikkeling van een buurthuis in de Haagse Spoorwijk. Met een buurthuis op locatie Schimmelweg 200 wordt een veilige ontmoetingsplek gecreëerd voor uiteenlopende activiteiten, educatie, talentontwikkeling, sport en spel. De stichting wil werken aan de ontwikkeling van alle bewoners van de wijk en de relatie tussen verschillende bewonersgroepen bevorderen door interculturele ontmoetingen te organiseren. Op deze manier draagt de stichting bij aan een sterke, sociale, inclusieve, vitale en lokale samenleving. De ontwikkelingen kunt u volgen op de website: www.stichtingschets.nl.

Voor de ontwikkeling van het buurthuis is een bedrag toegekend van €10.000,-

 

Logo VoorleesExpress 300x223Stichting Biblionet Groningen - VoorleesExpress
met aanbeveling van het departement Winschoten

Bibliotheken vormen de verbinding tussen onderwijs, welzijn en thuis. De VoorleesExpress sluit aan op andere landelijke leesbevorderingsprogramma's. Het project helpt de bibliotheek om haar maatschappelijke positie vorm te geven, meer met vrijwilligers te werken en laag taalvaardige gezinnen met jonge kinderen te bereiken.

Kinderen in Nederland blijken ongelijke kansen te hebben in het onderwijs, ook al zijn ze even slim. De gezinssituatie is medebepalend; zijn de ouders laagopgeleid, wordt er weinig gestimuleerd? Dan heeft een kind minder kans op een succesvolle onderwijscarrière. Bijna 15% van alle jongeren heeft een taalachterstand en daardoor grote moeite met het begrijpen van schoolboeken. Een jong kind is ontzettend gevoelig voor taal. Op latere leeftijd is een achterstand moeilijker in te halen. De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen tussen twee en acht jaar met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen. Zowel het kind als de ouders worden begeleid en met als doel boeken en lezen een blijvende plek in het gezin te geven.
Op de website www.voorleesexpress.nl  leest u meer over het project.

De VoorleesExpress heeft een subsidie toegekend gekregen van € 9600,-