Voorzitter/deelsecretaris:
De Heer Gerard Verhulst, Oeverhuys 1, 4116 DE Buren. Tel: 0344 572570; mail: g.verhulst@upcmail.nl

Penningmeester/deelsecretaris: Mary Kelder, Lijsterbeslaan 7, 4111 LC Zoelmond. Tel: 0345 501623, mail: marykelder4@gmail.com

Vicevoorzitter: de heer Jaap Beekman, Hogestraat 52, 4011 KC Zoelen. Tel: 0344 682624, mail: jaapbeekman@upcmail.nl

bestuursleden: Mevr. Anneke Berkelaar en mevr. Rina Zondag.

Officiële naam:

Departement Buren en omliggende dorpen der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.

Gevestigd in Buren

Wij zijn lid van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en erkennen en aanvaarden de grondslag van haar statuten en reglementen en in ons beleid en werkzaamheid.

Ons doel is: het welzijn, in de ruimte zin van het woord, van individu en samenleving te bevorderen. Onafhankelijk van enige groepering van levensbeschouwelijke, politieke of economische aard.

We trachten ons doel te verwezenlijken:

  1. door middel van de eigen werkzaamheid en die van haar instellingen.
  2. door deelname aan activiteiten, georganiseerd door het hoofdbestuur der Maatschappij of door het bestuur van het district waartoe de vereniging behoort.
  3. door samenwerking met andere organisaties, onder handhaving van eigen identiteit

d.      door ander activiteiten die bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van haar doeleinden.

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Buren    
jaaroverzicht 2021-2022 Coronajaar vanaf 30 maart weer bij elkaar gekomen.    
  gerealiseerd Begroot gerealiseerd  Begroot 
INKOMSTEN 2021 2022 2022 2023
Contributies en entreegelden    €      1.000,00  €         1.000,00  €     1.000,00
terugbetaling lidmaatschap Nut  €          100,00      
rente Regiobank        
Sponsoring        
Consumpties        
Debiteuren:        
nog te ontvangen contributie        
Totaal   €          100,00  €      1.000,00  €         1.000,00  €     1.000,00
         
UITGAVEN 2021 2022 2022 2023
Bestuurs-, adm.-,representatie    €            50,00  €              51,08  €           50,00
Website abonnement  €            70,89  €            72,00  €              72,16  €          75,00
Kosten avonden incl. zaalhuur      €         1.578,89  €     2.000,00
Kosten ALV/jubileum 185 jaar        €     1.000,00
Lidmaatschap Land. Nut    €          100,00  €              50,00  €        100,00
Paaspresentje leden  €            64,35      
Cadeaubonnen leden; bloemen jubilarissen  €          487,50    €            134,40  
Bankkosten  €          173,41  €          190,00  €            223,30  €        250,00
Aanschaf Beamer        
oninbare contributie  €          120,00      
terugbetaalde contributie  €            42,00    €             25,00  
Crediteuren         
contributie teveel betaald        
Uitgaven totaal  €          958,15  €          412,00  €        2.134,83  €     3.475,00
         
  2021 2022 2022 2023
Inkomsten totaal  €          100,00  €      1.000,00  €        1.000,00  €     1.000,00
Uitgaven totaal  €           958,15  €          412,00  €        2.134,83  €     3.475,00
Saldo  €         -858,15  €          588,00  €       -1.134,83  €   -2.475,00
         
Geldmiddelen 2021   2022 2023
ING Bank  €     11.360,64    €      10.290,81  
Kas  €          310,08    €           245,08  
Debiteuren        
Crediteuren        
   €     11.670,72    €      10.535,89  
         
Vermogensmutaties 2021   2022 2023
Saldo per 1-1  €     12.528,87    €      11.670,72  €   10.535,89
Resultaat  €         -858,15    €       -1.134,83  €    -2.475,00
Saldo per 31-12  €     11.670,72    €      10.535,89  €     8.060,89